Site logo

Disclaimer

Laren in Beeld

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Laren in Beeld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bijzonder Uit Eten.

De op de portal getoonde informatie wordt door Laren in Beeld met zorg samengesteld. Het is daarom zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (restaurantinfo, nieuwsberichten etc) over te nemen voor andere doeleinden waaronder maar niet beperkt tot het benaderen van aanbieders voor commerciële doeleinden, in andere vorm verspreiden van de informatie etc.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie door onze redactie wordt verzameld wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend gegeven terzake van de juistheid redelijkheid, of volledigheid van de informatie die op de portal wordt gepubliceerd of waartoe via de portal toegang toe wordt geboden.

Laren in Beeld is een platform waar een aanbieder een vermelding of persbericht kan plaatsen en een gebruiker deze informatie kan bekijken. Laren in Beeld kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door aanbieders aangeleverde data (teksten, foto’s, video’s en andere informatie).

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de portal, wordt door Laren in Beeld uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de portal.

Aanbieders dienen zich te houden aan de regels mbt het intellectueel eigendomsrechten van derden. Het is aanbieder niet toegestaan om informatie of fotomateriaal te uploaden dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden waaronder wordt verstaan data die:

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software, muziek, videos of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij

Wanneer u als rechthebbende vindt u dat uw logo of andere informatie niet geplaatst mag worden, stuur dan direct een email naar info@handsonadvies.nl en wij verwijderen de informatie. Laren in Beeld kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het schenden van auteursrechten door aanbieders.

Laren in Beeld is geen partij bij de overeenkomst die tussen een aanbieder en een gebruiker tot stand komt.  Eventuele geschillen dienen tussen aanbieder en gebruiker onderling te worden opgelost.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laren in Beeld. Bekijk ook ons Privacy Beleid.